Algemene Voorwaarden


1. Uw relatie met Kris De Munck BVBA

1.1 De bestellingen, leveringen en betalingen via onze Webshop noemen we verder de Services. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Kris De Munck BVBA. Kris De Munck BVBA betekent Kris De Munck BVBA, kantoorhoudende Klingedorp 52, 9170 De Klinge, België (BTW BE 0449.935.290).
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Kris De Munck BVBA, zijn op uw overeenkomst met Kris De Munck BVBA altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.
1.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Kris De Munck BVBA met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

2. De Voorwaarden accepteren

2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, mag u geen gebruik maken van de Services.
2.2 U kunt de Voorwaarden accepteren door:
(A) te klikken om de Voorwaarden te accepteren, indien deze optie door Kris De Munck BVBA beschikbaar is gesteld in de gebruikersinterface van een Service; of
(B) de Services daadwerkelijk te gebruiken. In dat geval geeft u aan dat u begrijpt en accepteert dat vanaf dat moment uw gebruik van de Services door Kris De Munck BVBA wordt beschouwd als acceptatie van de Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en prijs

3.1 Aanbiedingen door en prijzen van Kris De Munck BVBA zijn vrijblijvend. Kris De Munck BVBA accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.
3.2 Alle foto’s op onze Webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen dus mogelijks visueel afwijken.
3.3 Kris De Munck BVBA behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.
3.4 Alle geldende prijzen zijn steeds prijzen inclusief BTW.

4. Bestellingen

4.1 Door het plaatsen van een bestelling is de overeenkomst een feit.
4.2 Kris De Munck BVBA kan u ten alle tijde telefonisch contacteren met de vraag uw bestelling telefonisch te bevestigen of aan te passen.
4.3 Kris De Munck BVBA behoudt zich het recht bij vermoeden van misbruik, de bestelling te annuleren.
4.4 Kris De Munck BVBA behoudt zich het recht indien bepaalde producten niet leverbaar zijn, een gelijkwaardig product te leveren.

5. Leveringen

5.1 Kris De Munck BVBA levert de via onze Webshop bestelde goederen enkel af in haar verkooppunt (zie 1.1 ) waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren en rond het beloofde tijdstip van afhaling.
5.2 De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid.

6. Betalingen

6.1 Kris De Munck BVBA accepteert directe betalingen via Bancontact of betaling bij afhaling. In de winkel kan betaald worden met Bancontact, maaltijdcheques of cash.
6.2 Het risico van de goederen gaat over van Kris De Munck BVBA naar u zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

7. Verzakingsrecht

7.1 In toepassing van Art. 80 §4 2° wet op de handelspraktijken, beschikt u niet over het recht om van uw aankoop af te zien.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Kris De Munck BVBA is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Kris De Munck BVBA is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Kris De Munck BVBA komen.
8.2 Kris De Munck BVBA draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.
8.3 Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Kris De Munck BVBA eveneens geen verantwoordelijkheid.
8.4 Kris De Munck BVBA is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel.
8.5 Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt ten alle tijden door Kris De Munck BVBA uitgesloten.

9. Wijzigingen van de Voorwaarden

9.1 Kris De Munck BVBA kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Kris De Munck BVBA via de Webshop een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.
9.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Kris De Munck BVBA dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.
9.3 U begrijpt en stemt ermee in dat Kris De Munck BVBA eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via onze Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

10. Algemene juridische voorwaarden

10.1 U stemt ermee in dat, indien Kris De Munck BVBA geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Kris De Munck BVBA volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Kris De Munck BVBA kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Kris De Munck BVBA staan.
10.2 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.
10.3 Op de Algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Kris De Munck BVBA krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Kris De Munck BVBA gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden.

11. GDPR

11.1 Uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt om een goede service te kunnen aanbieden. Maw uw bestelling noteren, bevestigen via mail van uw geplaatste bestelling, bij vragen u telefonisch contacteren, en/of eventueel leveren aan huis. Uw gegevens blijven intern en worden niet verder doorgegeven. Zij zijn wel raadpleegbaar door onze IT service, zijnde Orion IT.

Indien u wenst kunnen wij op eenvoudig verzoek van u uw gegevens verwijderen.